ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V IRSKU

Health Services in Ireland / Zdravotní péče v Irsku
Irsko poskytuje plnohodnotnou a státem financovanou zdravotní péči. Úřad pro zdravotní péči (the Health Service Executive, HSE) je státní organizace, jejímž
posláním je řídit všechny typy veřejné zdravotní péče v Irsku.
Úřad pro zdravnotní péči (anglická zkratka HSE) řídí následující:
• Nemocnice
• Místní zdravotnická zařízení
• Léčebny duševně nemocných
• Pečovatelské služby seniorům
• Péče o tělesně postižené
• Péče o děti a mladé rodiny
• Matriční služby, registrace narození, úmrtí a manželských sňatků
• Provozování občanských svatebních obřadů
• Zdravotnická péče související s narušeným životním prostředím a celou řadu dalších zdravotnických i sociálních služeb.
Úřad po zdravotní péči poskytuje tisíce nejrůznějších služeb mladým i starým osobám, v nemocnicích a v místních zařízeních po celé zemi. Tyto služby sahají od sester pečujících o seniory v jejich domovech až po péči o děti s obtížně zvladatelným chováním; od poskytování osvěty s cílem šíření zdravého životního stylu po provádění složitých operací; od plánování prevence před hlavními typy nákaz až po lokalizaci a kontrolu šíření epidemií. Každý, kdo v Irsku žije, někdy aspoň jednou ročně tyto služby využije. Tyto služby mají životně důležitý význam pro celou populaci.
Osoba žijící v Irsku po dobu aspoň jednoho roku je Úřadem pro zdravnotní péči považována za „běžného rezidenta“ a má tedy nárok na plnou (kategorie 1) nebo částečnou (kategorie 2) zdravotní péči. Osoby, které se v Irsku po dobu jednoho roku nezdržovaly, musí úřadu prokázat, že je jejich záměrem v Irsku zůstat po dobu minimálně jednoho roku, aby tak mohly docílit nároku na plnou zdravotní péči. Osoby na těchto osobách závislé se musí rovněž zkontaktovat s úřadem s cílem prokázání jejich nároku.
Kategorie 1 – Osoby s kartami zdravotního pojištění
Více než 30 % lidí v Irsku vlastní karty zdravotního pojištění. V této příručce se dozvíte, jaké služby se držitelům těchto karet poskytují a jak o ně žádat.
Kategorie 2 – Osoby bez karet zdravotního pojištění

Osoby bez karty zdravotního pojištění stále mohou využívat celou šíři služeb v místních zdravotnických zařízeních a nemocnicích, buď zdarma nebo za sníženou cenu. Tato příručka vám vysvětlí, jaké služby jsou k dispozici a jak k nim získat přístup.
Více se můžete o Úřadu pro zdravotní péči dozvědět na naší webové stránce www.hse.ie.
Úřad rovněž poskytuje telefonické informace na čísle (při volání z Irska) 1850 241850. Můžete se rovněž dotázat prostřednictvím emailu na adrese:
info@hse.ie.
Medical Cards and GP Visit Cards / Karta zdravotního pojištění a karta pro návštěvu obvodního lékaře Držitelé zdravotních karet mají nárok na péči obvodních/rodinných lékařů, místních zdravotnických zařízení, zubařskou péči, schválenou výši nákladu na léky, nemocniční péči a řadu dalších bezplatných výhod. Osobám může vzniknout nárok na tuto kartu buď na základě jejich příjmu, anebo v takových případech, kdy z důvodu těžkého zdravotních stavu náklady na léčbu jsou velmi vysoké. Všechny osoby starší 70 let mají nárok na kartu zdravotního pojištění bez ohledu na jejich příjem.
Držitelé karty pro návštěvu obvodního/rodinného lékaře mají nárok na takovouto službu zdarma. Příjem pro vznik takového nároku je o 50 % větší než u karty zdravotního pojištění.
Kdo může o kartu žádat?
Kdokoli může požádat o kartu zdravotního pojištění nebo kartu pro návštěvu obvodního lékaře – rodiny, jednotlivci, dokonce i osoby v trvalém pracovním poměru.
Dochází k prověřování finančních prostředků?
Ano, ale pro kartu zdravotního pojištění a kartu pro obvodního lékaře úřad nyní zvažuje váš čistý příjem po odečtení daně z příjmu a sociálního pojištění, a nikoli pouze hrubý příjem. Poskytujeme rovněž odpočet z příjmové daně při výdajích na péči o děti, nájemné a hypoteční splátky, jakož i na výdaje spojené s dojížděním do zaměstnání.
Úřad pro zdravotní péči může vydat kartu zdravotního pojištění nebo kartu pro odvodního lékaře jednotlivcům nebo rodinám, které sice překračují požadovaný příjem, ale nacházejí se ve specifické situaci, jako např. při chronickém onemocnění, které by mohlo tyto osoby přivést do zbytečných nesnází.
Jak mám o kartu zažádat?
Zažádat o kartu je velmi jednoduché. Pro oba typy karet je jeden formulář a úřad zváží každou žádost, tj. o kartu zdravotního pojištění v první řadě a pak o kartu pro návštěvu obvodního lékaře.

Úřad pro zdravotní péči má na své webové stránce www.hse.ie praktickou kalkulačku. Umožňuje vám vložení vašich dat a takto stanovení vašeho nároku na kartu zdravotního pojištění, což lze posléze potvrdit podáním úlplné žádosti v každém zdravotním středisku nebo místní pobočce Úřadu pro zdravotní péči.
Kontakujte Úřad pro zdravotní péči ještě dnes a přesvědčete se, zda-li můžete získat kartu zdravotního pojištění nebo kartu pro návštěvu obvodního lékaře.
Můžete si vyzvednout formulář s žádostí ve vaší pobočce Úřadu pro zdravotní péči, nebo z naší webové stránky www.hse.ie, nebo zavolejte na slevněnou infolinku 1850 241850.
Drugs Payment Scheme / Program výdajů na léky
Co je Program výdajů na léky?
Na základě karty Programu výdajů na léky (angl. zkratka DPS), jednotlivec nebo rodina v Irsku může měsíčně ze svých prostředků vydat maximálně stanovenou částku při placení za předepsaná farmaka, léky a určité zdravotní pomůcky. Od ledna 2008 tato maximální částka pro rodinu činí 90 EUR. Prosím podívejte se na naší webovou stránku www.hse.ie nebo se poraďte s místní pobočkou Úřadu pro zdravotní péči, zda-li nedošlo u zmíněných částek k nějakým změnám.
Kdokoli, kdo v Irsku není držitelem karty zdravotního pojištění, by měl zažádat o kartu Programu výdajů na léky. Zde se finanční prostředky neprověřují, každá osoba trvale žijící v Irsku může o tuto kartu žádat.
Tento program je zaměřen hlavně na ty osoby, kteří běžně musí platit plnou cenu za své léky. Platí i pro ty, kteří mají kartu pro návštěvu obvodního lékaře. Každý běžný rezident v Irsku může zažádat o začlenění do tohoto programu, bez ohledu na rodinnou příslušnost, finanční okolnosti nebo národnost. Pro dosažení statutu běžného rezidenta se zde musíte trvale zdržovat po dobu nejméně jednoho roku nebo prokázat, že po takovou dobu zde hodláte žít.
Pokud rodina zažádá o kartu programu výdajů na léky spolu s kartou pro návštěvu obvodního lékaře, jejich výdaje by pak neměly překročit 25 EUR týdně za návštěvy u lékaře nebo léky. Pro podrobnosti se prosím podívejte na předchozí stránky věnované kartě pro návštěvu obvodního lékaře.
Jak mám zažádat o tuto kartu?
Můžete si vyzvednout registrační formulář ve vaší lékárně nebo v místní pobočce Úřadu pro zdravotní péči. Vyplňte údaje týkající se všech členů vaší rodiny.
Zašlete tento formulář do místní pobočky Úřadu pro zdravotní péči a obratem dostanete kartu pro každého člena vaší rodiny. Nemusíte se pak pro tento program registrovat v každé lékárně, ale pro jistotu doporučujeme navštěvovat tutéž lékárnu v daném měsíci, pokud se chcete vyhnout větším výdajům než předepsanému maximu za měsíc. Musíte se prokázat vaší kartou při každé návštěvě lékárny, aby vám mohly být předepsané léky vydány.
Pokud kartu Programu výdajů za léky ztratíte nebo ji někam založíte, kontaktujte místní pobočku Úřadu pro zdravotní péči. Pro další podrobnosti můžete rovněž využít naši infolinku: 1850 241850.

Violetulya veollavla@gmail.com

Violetulya
Violetulya

Hey hey my new friend! I’m asking you do not be wondered to my entry. With your consent, I will tell you more about me. I’m searching a man for a relation and spend time together. I am friendly, sociable girl. I love to dream and take pleasure life. I love to spend recreation in nice society. But in my heart right now is frost. I want to find a man who banish the winter. I’m expect you can be my prince. You know, I’m an open girl, so to speak, I’m without complexes and without harmful tendencies. I do not consume alcohol or take drugs. If you have no complexes and ready to join in the world of purpose and caress, if you are want away from the dark boring life keep vivid unforgettable fairytale, do not miss this opportunity, leave everything and email me very soon! We could speak and share photo, even erotic. With time, of course, you would receive more of my picture and possibility to know me closer.Interested? Please reply ONLY to my personal e-mail: veollavla@gmail.com

I hope that I could love you and our communication will go on. Your Violetulya!

Elizavetulenka xospic@yahoo.co.jp

Ahoj můj skvělý kamaráde! Před tím než se poznáme, chci se představit. Jmenuji se Elizaveta. Jak se máš? A jak se jmenuješ? Já doufám, co se mi stalo pro tebe překvapení? Jsem oslovena v agentuře pro seznamování s cílem pečlivě hledat muže. Hledám vážně vztahy a člověka, který bude respektovat mě a mé zásadní principy. Já chci milovat a být žádoucí. Teď už to řeknu trochu o sobě. Já jsem dokončil vyšší vzdělávací instituci, pracuji. Já jsem nepoužívá drogy, nepiju duchy a já nekouřím. Jsem časně ženatý a nemám žádné děti. Jsem romantická a veselá dívka. Pokud máte zájem a chcete pokračovat v našem dialogu, budu čekat na vaši odpověď. Mohu vám poslat obrázek a další informace o sobě. Já budu také rád vidím vaše snímky a váš příběh o vašem životě. Přeji vám úspěšný den a s netrpělivostí budu čekat na Vaši odpověď. Pokud nemáte zájem o zájem o známost, nepište mi. S úctou Elizavetulenka

Elizavetulenka  xospic@yahoo.co.jp
Elizavetulenka xospic@yahoo.co.jp
Hi my great mate! Before we we will be familiar, I am want it to be presented. My name is Elizaveta. How are you? And what is your name? I’m I hope, what my letter did not become for you surprise? I’m has addressed in dating agency with the purpose to search careful the man. I’m I search serious for relations and the man which will respect me and mine vital principles. I’m I wish to love and be desired. Now I’m I will tell a little about myself. I am has finished a higher educational institution, I work. I’m I do not use drugs, I do not drink spirits and I do not smoke. I am to time married and I have no children. I’m romantic and cheerful the girl. If you is interested and you wish to continue our dialogue I will be to wait your answer. I am I can to send to you a picture and more to tell about myself. I’m I will be also it is glad to see your snapshots and your story about your life. I wish you successful day and with impatience I will wait for your answer. If you does not interest is not interested in acquaintance do not write to me. Yours faithfully Elizavetulenka

Irsko v případě tvrdého brexitu požádá EU o stamilionové pomoc

Irská vláda požádá Evropskou unii (EU) o nouzovou finanční pomoc v případě, že Spojené království opustí koncem března Unii bez politické dohody o řízeném brexite. Uvedl to irský ministr zemědělství Michael Creed, jehož citovala agentura DPA.

Creed ve čtvrtek v rozhovoru pro deník Irish Independent upozornil, že Irsko bude potřebovat stovky milionů eur od EU, které mu pomohou vyrovnat se s přímými účinky případného tvrdého brexitu.
„Mluvíme tu o stovkách milionů. V případě odvětví hovězího masa a rybářského průmyslu mluvíme o megapeniazoch, „přiznal Creed.
Podle DPA jsou ekonomické prognózy, které varují, že brexit bez dohody může ovlivnit Irsko mnohem těžší než Spojené království, které se rozhodlo z Unie odejít.
Creed upozornil na „unikátní vystavení Irska britskému potravinářskému trhu“ a vysvětlil, že asi polovina roční produkce hovězího masa v Irsku, čili kolem 280.000 tun, je exportována do Spojeného království, zatímco jedna třetina irského odlovu ryb pochází z britských teritoriálních vod.

Rozvoj agrárního trhu v podmínkách EU a návazně na Slovensku

Rozvoj agrárního trhu v podmínkách EU a návazně na Slovensku je ovlivňován společnou zemědělskou politikou, která funguje již více než 40 let. Předmětem SPP na začátku jejího fungování bylo udržení a cílevědomé rozvíjení na bázi udržitelného zemědělství.

Rozvoj agrárního trhu v podmínkách EU a návazně na Slovensku
Rozvoj agrárního trhu v podmínkách EU a návazně na Slovensku

Od roku 1992 se realizuje nová SZP, jelikož reformy z konce 80. let byly málo účinné. Důsledky reformy SZP se projevily zejména tím, že trhy nabyly jistou rovnováhu, snížily se veřejné zásoby, zejména zásoby obilí, hovězího masa. Ceny výrobců se přiblížili světovým cenám a to hlavně vlivem snížení intervenčních cen, také se zvýšil průměrný příjem farmářů.

snížení intervenčních cen
snížení intervenčních cen

Ostatní reforma SZP, tzv. Fischlerova reforma z roku 2003, přesunula důraz z podpory rozsahu zemědělské výroby na podporu rozvoje venkova. Reforma z roku 2003 zavedla ve starých členských zemích nový systém jednotné platby na farmu, se zrušením svázanosti podpory s výrobou. Byl také stanoven strop výdajů určených na přímé platby a tržní opatření v období let 2007 a 2013 maximálně na úrovni výdajů v roce 2006 plus 1% navýšení z důvodu inflace za rok. Reforma zavádí také přesun ušetřených prostředků na financování opatření na podporu rozvoje venkova. Na kompenzaci ztráty příjmu, v důsledku přechodu na jednotnou platbu a modulaci, se budou na některé plodiny vyplácet dodatkové platby. To neplatí pro nové členské země, jejichž výše přímých plateb podléhá režimu přechodného období.

Cukr a cukrová třtina

Cukr se od prvopočátků po dobu více než 2000 let vyráběl výlučně z cukrové třtiny. Za původní vlast cukrové třtiny se považuje Nová Guinea, odkud se tato nenáročná rostlina dostala po obchodních cestách do oblastí jihovýchodní a jižní Asie. Její odřezky vyplavené mořem se snadno uchytávali na pobřeží s příznivou subtropickou a tropickou klimatem.

Cukr a cukrová třtina
Cukr a cukrová třtina

Cukrová třtina byla, podle prvních záznamů pocházejících z Indie, už v 6. st. před naším letopočtem využívaná pro svou sladkou chuť. Lidé ji nejprve žvýkají jako cukrovinku nebo afrodisiakum, případně z rostliny vytlačovaly sladkou šťávu. Poprvé rafinovaná byla cukrová třtina pravděpodobně v Indii, ve 4. st. před n. l. – v indoárijské jazyky sanskrt byl krystalizovaný cukr nazýván Sarkar (což znamená štěrk). V různých obměnách se toto pojmenování rozšířilo do mnoha hlavních jazyků světa. Macinnis (2002) uvádí i jinou verzi původu výroby cukru a to, že začala na ostrově Jáva. Mezi Indií a Javou tehdy vedli intenzivní obchodní vztahy a s ohledem na dostatečné technologické znalosti tamní společnosti je možné, že jávský lepkavý melasový cukr v Indii už jen zdokonalili krystalická a jeho výrobu rozšířili.

Prohlubování liberalizace trhu s potravinami

Ředitel Glopolisu (což je „Pražský institut pro globální politiku“) Petr Lebeda uznává významný přínos mezinárodního obchodu. Zvýšení exportu zemědělských plodin v rozvojových zemích přineslo zapojeným farmářům vyšší příjmy a tak přispělo ke zmenšení chudoby a větší potravinové dostupnosti (FAO 2007). řešení chudoby však nevidí ve volném obchodě, jak mnozí zastánci neoliberální ekonomiky. potřebu liberalizace zdůrazňuje v sektoru obchodu a v dalších službách. Posun k lepšímu by podle něj přinesl rozvojovým zemím především volnější pohyb pracovní síly, jednodušší a přehlednější

Prohlubování liberalizace trhu s potravinami
Prohlubování liberalizace trhu s potravinami

administrativa, hladší odbavení a proclení zboží, rychlejší a levnější přeprava na vzdálené trhy. Nejchudší země však nemají ani dostatečnou nadprodukci potravin na vývoz, ani téměř žádné další průmyslové výrobky či služby na vývoz a na konkurenceschopnou produkci jim chybí potřebná infrastruktura. Další liberalizace trhu s sebou navíc přináší nové výdaje spojené s plněním závazků, s administrativou, a vyčerpává politické kapacity potřebné pro řešení zásadnějších reforem. Problémem je i postoj velkých rozvíjejících se zemí, tzv.
vynořujících se trhů (Indie, Čína, Brazílie), které se brání závazkům vůči rozvojovým zemím a ztrátě svých privilegií vyplývajících z jejich oficiální pozice rozvojových zemí (Lebeda 2005).

Neglobalizovaný trh s potravinami

O existenci uceleného mezinárodního potravinového řádu (international food order) v 2. pol. 20. stol. říká ve své práci Friedmann (1982). Mezinárodní rozsah trhů s potravinami byl podle ní z velké části utvořen po druhé světové válce skrze americkou potravinovou pomoc zemím postižených válkou, kde Spojené státy našly výhodné odbytiště pro svou nadprodukci pšenice. Hlavní podíl mezinárodního obchodu s potravinami tvořily tehdy základní potraviny, především obilí, obchodované ve velkých množstvích. Do této doby Friedmann (1982) staví počátky nesoběstačnosti rozvojových zemí v potravinové produkci. Příliv levných potravin zabrzdil rozvoj
zemědělství, které tak ztratilo schopnost zajistit dostatek potravin pro domácí spotřebu. (V Evropě podobným problémům předešla státní podpora zemědělství a jeho vyšší výchozí úroveň.) Negativní důsledky tohoto vývoje se projevily během ropné krize 70. let, kdy země závislé na zahraničních potravinových dovozech odrazu čelili náhlému zvýšení světových potravinových cen (Friedmann 1982) a na scénu vstoupil světový problém hladu, který přetrvává dodnes.

Národní dálniční společnost na Slovensku

vznikly jsme v roce 2005 a našim 100% akcionářem je stát

působíme po celém Slovensku, kde zaměstnáváme více než 1500 lidí

Připravujeme a stavíme dálnice
Správu přípravy a majetkoprávních vypořádání realizuje Národní dálniční společnost i prostřednictvím regionálních Investičních oborů. Mnohé procesy v oblastech projektování, výkupů pozemků, výstavby a dozorování staveb se uskutečňují v úzké spolupráci s dodavatelskými subjekty na základě kontraktů, které jsou výsledkem veřejných zakázek.

Spravujeme a udržujeme dálnice
Provoz dálnic zajišťujeme prostřednictvím 15 středisek správy a údržby, které jsou situovány v blízkosti dálnic. Přímo v regionu zajišťují správu a jejich počet se rozšiřuje v závislosti na dokončování nové infrastruktury. Střediska správy a údržby dálnic a rychlostních silnic zajišťují současně i smluvní výkony na infrastruktuře patřící jiným správcem. Přidanou hodnotou služeb, které střediska vykonávají je i bezplatná služba pro motoristy Dálniční patrola.

zpoplatňovat dálnice
Za účelem rozvoje silniční infrastruktury zpoplatnit dálnice a rychlostní silnice. Příjem ze zpoplatnění je příjmem Národní dálniční společnosti, která ho využívá do budoucích investic.

Stavby silnic a dálnic na Slovensku – Hričovské Podhradie – lietavská lúčka

Hričovské Podhradie – lietavská lúčka
Stavba, která je součástí severního tahu dálnice D1, po dobudování ušetří motoristům 10 minut. Výstavba probíhá ve velmi náročném geologickém prostředí, trasa 11 kilometrové dálnice se zavrtá do tunelů Ovčiarsko a Žilina. Dálnice odlehčí dopravu na silnicích první třídy a přispěje k vytvoření lepších životních podmínek pro Žilinu a její okolí.

POPIS STAVBY
Začátek stavby tvoří mimoúrovňová křižovatka Budimír, s pokračováním přes údolí řeky Torysa. Tuto protíná 560 metrů dlouhý most. Dále směřuje trasa k mimoúrovňové křižovatce Košické Olšany v km 6,5 – křižovatce dálnice D1 a rychlostní silnice R2. Zde se stavba rozděluje na pokračování samotné D1 a na krátký úsek rychlostní silnice R2 / R4 po mimoúrovňovou křižovatku Hrašovík v délce 1,1 kilometru. Samotná dálnice D1 pokračuje přes mírnou pahorkatinu, kde se ve stoupání rozšiřuje o třetí přídavný pruh pro pomalá vozidla. Konec úseku tvoří mimoúrovňová křižovatka Bidovce.

ÚDAJE O STAVBĚ
Financování: fondy EU a státní rozpočet

Smluvní začátek výstavby: 01/2014
Smluvní ukončení výstavby: 02/2019

Zhotovitel: Doprastav, a.s., Strabag, s.r.o., Váhostav – SK S.p.A., Metrostav, a.s.
Stavební dozor: Bunge Slovensko, s.r.o., AE Dozoring, s.r.o., infra SK s.r.o.