ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V IRSKU

Health Services in Ireland / Zdravotní péče v Irsku
Irsko poskytuje plnohodnotnou a státem financovanou zdravotní péči. Úřad pro zdravotní péči (the Health Service Executive, HSE) je státní organizace, jejímž
posláním je řídit všechny typy veřejné zdravotní péče v Irsku.
Úřad pro zdravnotní péči (anglická zkratka HSE) řídí následující:
• Nemocnice
• Místní zdravotnická zařízení
• Léčebny duševně nemocných
• Pečovatelské služby seniorům
• Péče o tělesně postižené
• Péče o děti a mladé rodiny
• Matriční služby, registrace narození, úmrtí a manželských sňatků
• Provozování občanských svatebních obřadů
• Zdravotnická péče související s narušeným životním prostředím a celou řadu dalších zdravotnických i sociálních služeb.
Úřad po zdravotní péči poskytuje tisíce nejrůznějších služeb mladým i starým osobám, v nemocnicích a v místních zařízeních po celé zemi. Tyto služby sahají od sester pečujících o seniory v jejich domovech až po péči o děti s obtížně zvladatelným chováním; od poskytování osvěty s cílem šíření zdravého životního stylu po provádění složitých operací; od plánování prevence před hlavními typy nákaz až po lokalizaci a kontrolu šíření epidemií. Každý, kdo v Irsku žije, někdy aspoň jednou ročně tyto služby využije. Tyto služby mají životně důležitý význam pro celou populaci.
Osoba žijící v Irsku po dobu aspoň jednoho roku je Úřadem pro zdravnotní péči považována za „běžného rezidenta“ a má tedy nárok na plnou (kategorie 1) nebo částečnou (kategorie 2) zdravotní péči. Osoby, které se v Irsku po dobu jednoho roku nezdržovaly, musí úřadu prokázat, že je jejich záměrem v Irsku zůstat po dobu minimálně jednoho roku, aby tak mohly docílit nároku na plnou zdravotní péči. Osoby na těchto osobách závislé se musí rovněž zkontaktovat s úřadem s cílem prokázání jejich nároku.
Kategorie 1 – Osoby s kartami zdravotního pojištění
Více než 30 % lidí v Irsku vlastní karty zdravotního pojištění. V této příručce se dozvíte, jaké služby se držitelům těchto karet poskytují a jak o ně žádat.
Kategorie 2 – Osoby bez karet zdravotního pojištění

Osoby bez karty zdravotního pojištění stále mohou využívat celou šíři služeb v místních zdravotnických zařízeních a nemocnicích, buď zdarma nebo za sníženou cenu. Tato příručka vám vysvětlí, jaké služby jsou k dispozici a jak k nim získat přístup.
Více se můžete o Úřadu pro zdravotní péči dozvědět na naší webové stránce www.hse.ie.
Úřad rovněž poskytuje telefonické informace na čísle (při volání z Irska) 1850 241850. Můžete se rovněž dotázat prostřednictvím emailu na adrese:
info@hse.ie.
Medical Cards and GP Visit Cards / Karta zdravotního pojištění a karta pro návštěvu obvodního lékaře Držitelé zdravotních karet mají nárok na péči obvodních/rodinných lékařů, místních zdravotnických zařízení, zubařskou péči, schválenou výši nákladu na léky, nemocniční péči a řadu dalších bezplatných výhod. Osobám může vzniknout nárok na tuto kartu buď na základě jejich příjmu, anebo v takových případech, kdy z důvodu těžkého zdravotních stavu náklady na léčbu jsou velmi vysoké. Všechny osoby starší 70 let mají nárok na kartu zdravotního pojištění bez ohledu na jejich příjem.
Držitelé karty pro návštěvu obvodního/rodinného lékaře mají nárok na takovouto službu zdarma. Příjem pro vznik takového nároku je o 50 % větší než u karty zdravotního pojištění.
Kdo může o kartu žádat?
Kdokoli může požádat o kartu zdravotního pojištění nebo kartu pro návštěvu obvodního lékaře – rodiny, jednotlivci, dokonce i osoby v trvalém pracovním poměru.
Dochází k prověřování finančních prostředků?
Ano, ale pro kartu zdravotního pojištění a kartu pro obvodního lékaře úřad nyní zvažuje váš čistý příjem po odečtení daně z příjmu a sociálního pojištění, a nikoli pouze hrubý příjem. Poskytujeme rovněž odpočet z příjmové daně při výdajích na péči o děti, nájemné a hypoteční splátky, jakož i na výdaje spojené s dojížděním do zaměstnání.
Úřad pro zdravotní péči může vydat kartu zdravotního pojištění nebo kartu pro odvodního lékaře jednotlivcům nebo rodinám, které sice překračují požadovaný příjem, ale nacházejí se ve specifické situaci, jako např. při chronickém onemocnění, které by mohlo tyto osoby přivést do zbytečných nesnází.
Jak mám o kartu zažádat?
Zažádat o kartu je velmi jednoduché. Pro oba typy karet je jeden formulář a úřad zváží každou žádost, tj. o kartu zdravotního pojištění v první řadě a pak o kartu pro návštěvu obvodního lékaře.

Úřad pro zdravotní péči má na své webové stránce www.hse.ie praktickou kalkulačku. Umožňuje vám vložení vašich dat a takto stanovení vašeho nároku na kartu zdravotního pojištění, což lze posléze potvrdit podáním úlplné žádosti v každém zdravotním středisku nebo místní pobočce Úřadu pro zdravotní péči.
Kontakujte Úřad pro zdravotní péči ještě dnes a přesvědčete se, zda-li můžete získat kartu zdravotního pojištění nebo kartu pro návštěvu obvodního lékaře.
Můžete si vyzvednout formulář s žádostí ve vaší pobočce Úřadu pro zdravotní péči, nebo z naší webové stránky www.hse.ie, nebo zavolejte na slevněnou infolinku 1850 241850.
Drugs Payment Scheme / Program výdajů na léky
Co je Program výdajů na léky?
Na základě karty Programu výdajů na léky (angl. zkratka DPS), jednotlivec nebo rodina v Irsku může měsíčně ze svých prostředků vydat maximálně stanovenou částku při placení za předepsaná farmaka, léky a určité zdravotní pomůcky. Od ledna 2008 tato maximální částka pro rodinu činí 90 EUR. Prosím podívejte se na naší webovou stránku www.hse.ie nebo se poraďte s místní pobočkou Úřadu pro zdravotní péči, zda-li nedošlo u zmíněných částek k nějakým změnám.
Kdokoli, kdo v Irsku není držitelem karty zdravotního pojištění, by měl zažádat o kartu Programu výdajů na léky. Zde se finanční prostředky neprověřují, každá osoba trvale žijící v Irsku může o tuto kartu žádat.
Tento program je zaměřen hlavně na ty osoby, kteří běžně musí platit plnou cenu za své léky. Platí i pro ty, kteří mají kartu pro návštěvu obvodního lékaře. Každý běžný rezident v Irsku může zažádat o začlenění do tohoto programu, bez ohledu na rodinnou příslušnost, finanční okolnosti nebo národnost. Pro dosažení statutu běžného rezidenta se zde musíte trvale zdržovat po dobu nejméně jednoho roku nebo prokázat, že po takovou dobu zde hodláte žít.
Pokud rodina zažádá o kartu programu výdajů na léky spolu s kartou pro návštěvu obvodního lékaře, jejich výdaje by pak neměly překročit 25 EUR týdně za návštěvy u lékaře nebo léky. Pro podrobnosti se prosím podívejte na předchozí stránky věnované kartě pro návštěvu obvodního lékaře.
Jak mám zažádat o tuto kartu?
Můžete si vyzvednout registrační formulář ve vaší lékárně nebo v místní pobočce Úřadu pro zdravotní péči. Vyplňte údaje týkající se všech členů vaší rodiny.
Zašlete tento formulář do místní pobočky Úřadu pro zdravotní péči a obratem dostanete kartu pro každého člena vaší rodiny. Nemusíte se pak pro tento program registrovat v každé lékárně, ale pro jistotu doporučujeme navštěvovat tutéž lékárnu v daném měsíci, pokud se chcete vyhnout větším výdajům než předepsanému maximu za měsíc. Musíte se prokázat vaší kartou při každé návštěvě lékárny, aby vám mohly být předepsané léky vydány.
Pokud kartu Programu výdajů za léky ztratíte nebo ji někam založíte, kontaktujte místní pobočku Úřadu pro zdravotní péči. Pro další podrobnosti můžete rovněž využít naši infolinku: 1850 241850.