Hot Economy – 8. listopadu 570/26 Praha 6 – Břevnov

Základním cílem je představit společnost Hot Economy, s.r.o. klientům, obchodním partnerům i ostatní veřejnosti. Naše společnost chce podávat všem zájemcům co nejúplnější informace o sobě a o svých zásadách, neboť úplná otevřenost v obchodních věcech je základním kamenem vzájemné důvěry. Společnost Hot Economy, s.r.o., daňová a účetní kancelář se sídlem 8. listopadu 570/26, Praha 6 – Břevnov vznikla 28. ledna 1997. Základní jmění společnosti je 100 000 Kč. Jednateli a společníky jsou Mgr. David Orálek – daňový poradce a Dagmar Orálková. Pro veškerou tuto činnost má společnost sjednáno pojištění odpovědnosti za škody z činnosti. Cílem služeb poskytovaných klientům je jejich zdokonalení. Během doby existence naší společnosti jsme stabilizovali kvalitu poskytovaného účetnictví a daňového poradenství. Vypracovali jsme systém předávání dokladů tak, aby naši klienti dostávali podstatné informace, které potřebují pro své ekonomické rozhodování, a to včas a ve srozumitelné formě a v požadovaném jazyce. Za pomoci software BYZNYS jsme vyvinuli způsob vzdáleného vedení účetnictví, kdy jsme schopni zpracovávat účetnictví klientům na území České republiky, a to bez nutnosti pravidelných osobních kontaktů s klienty. . Přitom využíváme nejmodernější informační technologii – internet. Tím minimalizujeme nevýhodu dodavatelsky zpracovávaného účetnictví, kterými jsou dlouhé dodací lhůty a komplikovaný oběh dokladů.

Martina Vyhnálková – Bělohorská 1011/138 Praha 6 – Břevnov

Nabídka zpracování účetní, mzdové a daňové agendy.

Jakou pomoc při změně můžete očekávat? V případě, že nemáte dokumenty a účetní závěrku, zajistím převzetí dokumentace a účetnictví od původní účetní firmy. V případě špatného, neúplného či chybného vedení účetnictví je možné provést rekonstrukci a zajistit nové podání na úřady státní správy. Bude postačovat pouze předat kontakt původní účetní firmy a domluvit společně základní podmínky spolupráce. Vše ostatní již bude na mě.

Nenastává pro vás nepříjemná situace ve smyslu neporozumění požadavků nové účetní firmy a shánění k tomu patřičných dokumentů. Vše si zajistím sama, samozřejmě za předpokladu komunikace ze strany původního zpracovatele.

A jaké služby můžete očekávat? Mnoho firem pro své fungování nevyužívá možnosti, které jim dnešní doba poskytuje a tím se stává na trhu hůře konkurence schopná. Z tohoto důvodu jsem se zaměřila po dlouhodobých zkušenostech v ekonomické oblasti (vedení účetnictví, daní a personalistiky) na analýzu vnitřního i vnějšího chodu firmy a pod nabídkou služeb najdete i odpovídající možné řešení a pomocníky pro Vaši firmu.

Krátký přehled některých možností: internetové obchody, profesionální vedení mzdové a personální agendy, manažerský informační systém, daňová kancelář, mobilní řešení a přímé propojení s pokladními systémy pro malo- i velkoobchody … a to vše je možné zajistit propojením jednoho systému.

Nabízené služby

Daňová evidence – Evidence pro fyzické osoby, dříve jednoduché účetnictví
Podvojné účetnictví – Evidence pro právnické osoby, ale i pro fyzické
Zpracování daní – přehled daní, které souvisejí s Vaším podnikáním
Ekonomický a informační systém – tyto možnosti jsou společné jak pro zpracování daňové evidence tak i pro vedení podvojného účetnictví
Mzdová a personální agenda – vzhledem k náročnosti jakou tato agenda je, jsem připravila informace samostatně
K úplnosti samotného zpracování nabízených služeb patří komunikace s úřady státní správy (finanční úřad, celní úřad, úřad práce, zdravotní a sociální pojišťovny …). Pomoc při kontrole je samozřejmostí. Ke komunikaci s úřady dnes z 90 % postačí od Vás plná moc k elektronické komunikaci, případně přístup do datové schránky. V případě nutné osobní návštěvy k vyřízení úkonů spojených se zpracováním Vaší firmy, připravíme plnou moc k vyřízení. Samozřejmě pokud nebudete chtít poskytnou plnou moc, zašlu Vám emailem nebo osobně předám všechny dokumenty k podání na úřady státní správy a v případě osobní návštěvy na úřadech můžeme vše vyřídit společně.

Lenka Nývltová – Jenečská 225/22 Praha 6 – Liboc

Zajišťování účetní a související agendy prostřednictvím externí účetní je zajímavá alternativa pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí věnovat svůj čas, energii a peníze na provoz vlastního účetního oddělení a chtějí se naplno věnovat pouze rozvoji a udržení podstaty svého podnikání. Je to efektivní způsob jak v této oblasti dostát všem zákonným povinnostem.

Vedení účetnictví, daňové evidence a zpracování mezd se věnuji již více než 20 let, prakticky od ukončení studia na Střední ekonomické škole.

Dlouhá léta pracuji v účetním systému POHODA, který je samozřejmě neustále inovován a aktualizován. V rámci tohoto systému, lze v případě zájmu, umožnit klientům vzdálený přístup, tak aby měli vždy aktuální informace o stavu svého účetnictví, pohledávkách, závazcích a dalších pro ně důležitých oblastech.

Své služby poskytuji všem typům podnikatelských i nepodnikatelských subjektů z Prahy a okolí, včetně bytových družstev a SVJ.

Pro právnické osoby a osoby samostatně výdělečně činné, které mají povinnost nebo potřebu vést účetnictví zajišťuji kromě vedení účetnictví i odborné konzultace a součinnost při kontrolách orgánů státní správy. V případě zájmu poskytuji pravidelné informace o stavu pohledávek a závazků, navrhuji a vypracovávám interní směrnice o postupech účtování. Po dohodě vedu evidenci skladoných zásob, provádím vyúčtování cestovních náhrad. Veškeré činnosti lze sledovat v požadovaném i víceúrovňovém členění. Lze vypracovat a pravidelně předkládat i výstupy z účetnictví nad rámec zákonem požadovaných výstupů dle přání klienta.

Vedení účetnictví zahrnuje:
– kompletní zpracování účetních dokladů
– vedení pokladní knihy, soupisu hmotného a nehmotného majetku,
– vedení evidence pohledávek a závazků
– u plátců DPH vedení záznamní povinnosti
– průběžnou kontrolu stavu účtů hlavní knihy
– zpracování roční účetní závěrky včetně dokladové inventury
– vyhotovení přiznání k dani z příjmu včetně všech povinných příloh
– vyhotovení přiznání k silniční dani, dani z nemovistosti
– tisk účetních knih, archivace a předání dokladů běžného roku klientovi

PONS Společnost – Na rovni 779/3 Praha 6 – Břevnov

Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém oboru a účetním poradenství jako fyzické osoby.

Hlavní činnosti společnosti PONS servis s.r.o. jsou:

Profesionální vedení účetnictví
Vedení účetní a daňové evidence
Daňové poradenství
Finanční a organizační poradenství
Ekonomické poradenství

Zpracování účetní a daňové evidence

Mzdová a personální agenda
Účetní konzultace
Zastupování na úřadech
Rekonstrukce účetnictví
Zúčtování pracovních cest
Úcetnictví v konkursu
Zakázkové a střediskové účetnictví
Zpracovnání vnitropodnikových směrnic
Cash flow
Skladové hospodářství

Redus Martin Rada – Boučkova 1812/1 Praha 10 – Břevnov

Jsme mladý tým odborníků s ekonomickým a právním vzděláním. Během naší několikaleté a velice bohaté praxe jsme získali zkušenosti s komplexním vedením podvojného a mzdového účetnictví, poradenstvím v oblasti daní, financí a práva. Naše účetní kancelář se soustřeďuje především na komplexní zpracování účetnictví středních i velkých firem působících na českém trhu. K naším klientům se snažíme volit individuální přístup založený na vzájemné ochotě spolupráce a plné důvěře. Myslíme si, že námi nabízené služby ocení nejlépe střední podnikatelské subjekty, menší firmy, ale i drobní živnostníci. Samozřejmostí je pro nás využití kvalitního účetně-ekonomického systému a pojištění profesní odpovědnosti. Zpracování veškerých námi dodaných účetních, daňových dokladů a podkladů probíhá externí formou spolupráce za přesně specifikovaných smluvních podmínek. Tlakem našich klientů na stále zkvalitňování nabízených služeb jsme schopni zabezpečit kompletní outsourcing účetnictví na veškeré běžné i nadstandartní činnosti nutné k vytvoření funkčního chodu finanční účtárny společnosti. Pokud něco opravdu dobře neumíme, tak se Vám to v té nejlepší kvalitě zajistíme pomocí kontaktů na naše spolupracující partnery.

Nabízíme
kompletní vedení podvojného účetnictví spolu s roční účetní uzávěrkou
vyhotovení daňových přiznání (DPH, daň z příjmu fyzických a právnických osob, silniční daň a další dle přání a potřeb klienta)
kompletní mzdovou a personální agendu
zpětnou rekonstrukci účetnictví (na základě samostatné smlouvy)
přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví
zpracování měsíčních reportů a aktuálních stavů pohledávek a závazků
zastupování klienta v plné moci před úřady státní správy
účetní poradenství a průběžné konzultace
záruku diskrétnosti, serióznosti a právní ochrany dat
osobitý přístup a ochotu přizpůsobit se specifickým požadavkům
analytické členění účtů a středisek
zpracování výkazů pro Český statistický úřad

CENZUS frima – Na pěkné vyhlídce 597/4 Praha 10 – Střešovice

Společnost Cenzus je firmou působící v oblasti účetnictví více než 15 let, konkrétně od roku 1994, kdy stávající jednatelé byli zakladateli společnosti a do dnes aktivně rozvíjí její aktivity a udržují stabilní a školený tým pracovníků.

Specializujeme se na komplexní vedení účetních agend malých a středních podnikatelských subjektů, jak právnických tak fyzických osob, podnikajících v různých odvětvích obchodu, poskytování služeb a ve výrobní oblasti.

Našim cílem je maximálně vyhovět požadavkům a potřebám našich zákazníků bez rozdílu toho, jakých dosahují ze své činnosti obratů a zisků.

Veškeré naše obchodní vztahy a způsoby zpracování požadavků našich klientů mají velmi individuální charakter, což v konečném důsledku přináší co možná nejefektivnější využití našich nabízených služeb, průběžný tok účetních a ekonomických informací, možnost finančního plánování a aktivní přístup ve styku s úřady v záležitostech zastupovaného klienta.

Veškeré naše služby poskytujeme buď přímo v místě provozů našeho klienta, například formou zajištění kompletní činnosti účtárny, způsobem externího zpracování účetnictví, nebo kombinací obou způsobů s využitím vzdálených přístupů do počítačové sítě klienta a tím zajištění nepřetržitosti provozu.
S těmito způsoby spolupráce máme dlouholeté zkušenosti a pro naše klienty se snažíme zajistit zejména následující výhody:

– kontinuální spolupráce odběratelů s lidmi, kteří pracují v našem týmu ( účetní, daňoví poradci, auditoři, advokáti )
– komplexnost služeb ( finanční a vnitropodnikové účetnictví, daně, mzdy ),
– spolupráce na zdokonalování vlastního informačního systému firmy jako celku a poradenství v oblasti řízení podniku a vnitřní kontroly hospodaření

Nabízíme rychlé jednání, maximální flexibilitu.

Austar firma – U páté baterie 2050/46 Praha 10 – Břevnov

Austar firma – U páté baterie 2050/46 Praha 10 – Břevnov

Poskytujeme komplexní účetní služby. Nechejte vedení účetnictví zkušeným profesionálům:
Zaúčtování účetních dokladů v souladu s platnými právními předpisy
Tvorba potřebných interních dokladů
Vedení účetního deníku a hlavní knihy
Vedení účetních knih, jako knihy přijatých a vydaných faktur, evidence majetku, leasingových karet apod.)
Zpracování přiznání k dani z příjmů v běžném, popř. v prodlouženém termínu
Po uplynutí účetního období zpracování účetní závěrky – rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha
Příprava přiznání k dani z příjmu
V průběhu účtování automaticky zohledňujeme možnosti daňové optimalizace
Zastupování u správce daně
Vnitropodnikové účetnictví: Zastupitelnost uvnitř firmy zaručuje plynulost vedení účetnictví.

ÚČTOVÁNÍ MEZD A MZDOVÁ AGENDA
Vedení mzdové evidence zaměstnanců:
zpracování mezd
měsíční rekapitulace
mzdové listy
odvody záloh na daň z příjmu
odvody na zdravotní a sociální pojištění
odvody srážkové daně z dohod o Provedení práce
Vyhotovení příkazu a předání příkazů k úhradě plateb odvodů z mezd do banky
Výpočet zákonného pojištění za zaměstnance
Vedení personální evidence
Vyhotovení:
zápočtových listů
potvrzení o příjmech
ročního vyúčtování daně z příjmů za zaměstnance
Zastupování: na úřadech při kontrolách.

DAŇOVÁ EVIDENCE
Zpracování účetních dokladů a vedení všech účetních knih a evidence majetku
Zpracování závěrky včetně daňového přiznání
Zpracování přehledů pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
Zpracování a přiznání DPH
Přehledy o hospodářském výsledku a majetku společnosti
Kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur
Zastupování na úřadech a při kontrolách

DANĚ
Příprava daně z příjmu právnických osob
Příprava daně z příjmu fyzických osob
Příprava daně z příjmu bytových družstev
Příprava daně z přidané hodnoty
Příprava silniční daně
Příprava daně z nemovitosti
Příprava dědické, darovací daně a daně převodu nemovitostí

KURZ ÚČETNICTVÍ

Pravidelně pro Vás organizujeme kurzy účetnictví za přijatelnou cenu. Naše dlouhodobé zkušenosti a odborná kvalifikace je zárukou kvality našich kurzů.

Podvojné účetnictví

Daňová evidence

Mzdové účetnictví

Veronika Lajpertová – Evropská 662/97 Praha 6 – Vokovice

Naše společnost nabízí širokou škálu služeb v oblasti firemních financí.

Nabízíme Vám externí služby v oblastech:
Podvojného účetnictví
Daňové evidence
Daní
Účetního a daňového poradenství
Mzdové agendy

Podvojné účetnictví
Zajišťujeme kompletní vedení podvojného účetnictví zejména pro malé a střední podniky, včetně mzdové agendy, DPH, daňových přiznání a nejrůznějších analýz vývoje společnosti.

Daňová evidence
Pro drobné živnostníky a podnikatele zajišťujeme vedení daňové evidence včetně veškeré doprovodné agendy jakou jsou mzdy, zpracování daňí a daňových příznání (daň z příjmu FO, DPH, silniční daň,)

Pro naše klienty zpracováváme veškerá daňová příznání:
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů fyzických osob
Daň darovací
Daň dědícká
Daň z převodu nemovitosti
Daň silniční
Daň z přidané hodnoty (DPH)

Pro naše klienty zajišťujeme komplexní poradenství v oblasti účetnictví a daní. Dále zprostředkováváme auditorské služby.

Další petice míří na radnici Prahy 6: Lidé bojují za zachování osady Jenerálka

Lidé z Prahy 6 žádají peticí zachování zahrádkové osady Jenerálka. Kolem pěti set lidí skrze ni vyzvalo zastupitelstvo městské části, aby aktivně podpořilo zachování osady a její další rozvoj. Jenerálku ohrožují nevyjasněné majetkové vztahy. Hlavní město se už snaží získat pozemky do svého vlastnictví.

O Jenerálce se v Praze 6 hovoří již několik let. „Je to oáza přírody a aktivního života pro mnoho lidí. Především v létě se stává přechodným bydlištěm pro mnoho seniorů, ale i rodin s dětmi, kteří by jinak zůstávali zavření ve svých domovech. Chceme osadu zachovat a dát lidem jistotu, že jejich chatičky, ale i desítky let práce nenávratně nezmizí a nepodlehnou ryze ekonomickým zájmům,“ uvedla Alena Sadílková z výboru Zahrádkové osady Jenerálka.

Letos v lednu pražští zastupitelé schválili, aby se hlavní město pokusilo získat pozemky do svého výhradního vlastnictví. Společnost Manalisten, která má většinový podíl, na pozemcích zahrádkáře nechce. V říjnu 2016 podala žalobu, kterou se domáhá získání podílu hlavního města do svého vlastnictví. Stejný požadavek má ale také Praha, která chce získat pozemky druhého majitele do svého vlastnictví. Spor řeší soud už delší dobu.

Moderní slovenská literatura pro českého teenagera – Čítanka v zrcadle

Čítanka v zrcadle
MODERNÍ SLOVENSKÁ LITERATURA PRO ČESKÉHO teenagera

Moderní slovenská literatura pro českého teenagera - Čítanka v zrcadle
Moderní slovenská literatura pro českého teenagera – Čítanka v zrcadle

Čítanka moderní slovenštiny pro střední školy, sestavená Antonem Balážem a Vladimírem Petrik, kterou vydal Slovensko-český klub s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělesné výchovy České republiky ve spolupráci se Slovenskou literárním centrem v Bratislavě a Slovenské literárním klubem v České republice, je pozoruhodným edičním projektem přibližujícím českému příjemci v reprezentativním výběru Slovenská literaturu uplynulého půlstoletí.
Vztahy české a slovenské kultury a literatury v uplynulém desetiletí jsou poznamenány jistou asymetrií. Zatímco recepce české kultury na Slovensku je srovnatelná se stavem v letech společného soužití v jednom státním útvaru, pro kulturní „proudění“ v opačném směru to už tak docela neplatí. Jak potvrdili i několik průzkumy realizované v České republice, Slovenské již není pro české děti a mládež takovou samozřejmostí jako pro generaci jejich rodičů, odchovaných v „bilingvní“ prostředí bývalé československé federace. Na jedné straně jde o přirozený vztah větší a menší kultury, z nichž slovenská patří spíše k té přijímající, ale na druhé straně se pociťuje potřeba překonat tuto kulturní asymetrii a výrazněji přiblížit slovenskou kulturu současnému českému příjemci především z řad dnešní mladší generace. Čítanka moderní slovenské literatury pro střední školy patří do řady publikací, které se snaží právě o takové přiblížení, ačkoli limitované didakticky zaměřeným žánrem středoškolské čítanky. Svým charakterem navazuje na řadu slovakistických publikací vydaných v České republice v uplynulých letech, připomeňme především první „porevoluční“ Slovník Slovenská spisovatelů vydaný pražským vydavatelstvím Libri v roce 1999, či sérii slovakistických sborníků každoročně vydávaných Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Slovenský literární klub v České republice
Slovenský literární klub v České republice

Ugandští scientologičtí dobrovolní duchovní oslovují pomoc

Sestavovatelé Čítanka moderní slovenské literatury pro střední školy, prozaik a publicista Anton Baláž a literární historik a kritik Vladimír Petrík, stáli před nelehkým úkolem. Sestavit reprezentativní výběr literárních textů vztahujících se k chronologickému úseku přibližně padesáti let, a přitom zohlednit potřeby cílové skupiny (středoškolský student) a „vměstnat se“ do žánrově-tematických omezení publikace, jakou je školní čítanka, je možné pouze za cenu výraznější selekce, ale i jistých zjednodušení vyplývajících z pedagogického a didaktického poslání textů tohoto typu. Nemá proto smysl zabývat se na tomto místě otázkami typu, kdo v čítance je a kdo není, resp. kdo by tam měl, či neměl být (pár jmen by možná stálo za diskusi). Co třeba na čítance především ocenit, je její jazykový aspekt. Ukázky z prozaických, básnických a dramatických textů ponechali editoři v slovenském originále, čímž jejich přiblížili českému čtenáři v autentické jazykové podobě, ale v případě méně srozumitelných Slovenská slov a výrazů jejich doplnili ve formě poznámek pod čarou českými ekvivalenty (což zároveň slouží, ačkoli paradoxně jako zajímavý příklad Slovensko-českého či česko-slovenského jazykového „vzdalování se“). Snad největšího zjednodušení, které není ospravedlnitelné žádným odvoláváním se na didakticko-pedagogické zaměření textu čítanky, se autoři dopustili v úvodní Literárněhistorická stati stručně informující českého čtenáře s dějinami české literatury. Přehnaná ambice editorů podat jako úvod k dějinám „současné slovenské literatury“ kváziliterárnohistorickú retrospektivu pod názvem „tisíciletí předtím“, která začíná staroslověnském Proglasom, vyznívá spíše zkreslující než účelně. Schematické tvrzení typu „Slovenská literatura se jako svébytný umělecký fenomén začala formovat v EPOS národního obrození – od 80. let 18. století“ (s. 5), použité editory, popírá historickou kontinuitu vývinu slovenské literatury v predobrodeneckom období, a navíc nepřímo vyvolává a historickú představu o slovenské literatuře, rodící se z jakéhosi nulového bodu až v obrozeneckého období, což naše literární historiografie dávno vyvrátila. Namísto tohoto schematického, zjednodušujícího a zavádějícího historizovania (bez něhož by čítanka na své přitažlivosti jistě nic neztratila) mohlo dostat větší prostor precizněji vykreslení kontur vývinu moderní slovenské literatury, ke které je čítanka primárně vázána textovým materiálem. Navzdory tomuto detailu je Čítanka moderní slovenské literatury pro střední školy zajímavou publikací znovu objevující pro českého čtenáře moderní Slovenskou literaturu v její žánrové, tematické a názorové pestrosti a jazykové autenticitě.

MILOSLAV VOJTECH