průzkum veřejného mínění k vybraným otázkám drogové problematiky

V demokratické společnosti by občané měli mít možnosti, jak ovlivňovat rozhodnutí vlády.

VSETÍN Cykloběh proti drogám v ČR
VSETÍN Cykloběh proti drogám v ČR

Právní řád a ústavní pořádek by měly být veřejným míněním podporovány. Právní předpisy by tedy měly v ideálním případě odrážet převládající postoje veřejnosti. V roce 2010 v souladu s uvedenými tezemi Institut pro kriminologii a sociální prevenci nad rámec úkolů, stanovených Střednědobým plánem výzkumné činnosti na období 2008 – 2013 , připravil a realizoval . Jeho součástí byly i otázky, zjišťující prevalenci užívání drog v populaci, zařazené ve spolupráci s Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti Úřadu vlády ČR.4 Průzkum byl realizován s využitím prostředků z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR (č.j. MV-37156-2/OBV-2010).

Předmětem výzkumu, jehož výsledky shrnuje tato studie, bylo veřejné mínění o vybraných aspektech problematiky užívání návykových látek a protidrogové politiky.
Konkrétně se výzkum zaměřil na základní znalosti občanů ČR o vývoji trestněprávní úpravy v této oblasti, na způsob, jak občané drogový problém v širším smyslu vnímají, jak se cítí být informováni o jednotlivých složkách protidrogové politiky, a na jejich názory a postoje k dílčím aktuálním otázkám, jako je podpora zdravého životního stylu či možnost využití rostliny konopí pro léčebné účely.
Cílem výzkumu bylo prostřednictvím reprezentativního průzkumu veřejného mínění a s využitím dalších metod získat nové poznatky o znalostech, názorech a postojích veřejnosti k významným aspektům problematiky užívání návykových látek, a to v kontextu stavu a vývoje užívání legálních i nelegálních drog v ČR.