Stavby silnic a dálnic na Slovensku – Hričovské Podhradie – lietavská lúčka

Hričovské Podhradie – lietavská lúčka
Stavba, která je součástí severního tahu dálnice D1, po dobudování ušetří motoristům 10 minut. Výstavba probíhá ve velmi náročném geologickém prostředí, trasa 11 kilometrové dálnice se zavrtá do tunelů Ovčiarsko a Žilina. Dálnice odlehčí dopravu na silnicích první třídy a přispěje k vytvoření lepších životních podmínek pro Žilinu a její okolí.

POPIS STAVBY
Začátek stavby tvoří mimoúrovňová křižovatka Budimír, s pokračováním přes údolí řeky Torysa. Tuto protíná 560 metrů dlouhý most. Dále směřuje trasa k mimoúrovňové křižovatce Košické Olšany v km 6,5 – křižovatce dálnice D1 a rychlostní silnice R2. Zde se stavba rozděluje na pokračování samotné D1 a na krátký úsek rychlostní silnice R2 / R4 po mimoúrovňovou křižovatku Hrašovík v délce 1,1 kilometru. Samotná dálnice D1 pokračuje přes mírnou pahorkatinu, kde se ve stoupání rozšiřuje o třetí přídavný pruh pro pomalá vozidla. Konec úseku tvoří mimoúrovňová křižovatka Bidovce.

ÚDAJE O STAVBĚ
Financování: fondy EU a státní rozpočet

Smluvní začátek výstavby: 01/2014
Smluvní ukončení výstavby: 02/2019

Zhotovitel: Doprastav, a.s., Strabag, s.r.o., Váhostav – SK S.p.A., Metrostav, a.s.
Stavební dozor: Bunge Slovensko, s.r.o., AE Dozoring, s.r.o., infra SK s.r.o.

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

I. P. Pavlova 552/9, 79401
Krnov, Pod Bezručovým vrchem
Zajištění lůžkové, ambulantní i následné péče v oborech ARO, interna, chirurgie, neurologie, ortopedie, gynekologie a pediatrie.
Nemocnice poskytuje ústavní a ambulantní základní a specializovanou diagnostickou a léčebnou péči včetně preventivních opatření ve své spádové oblasti.
Od roku 1991 fungovala jako Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace a 1. ledna 2003 se stala příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov je složeno ze čtyř areálů, a to z Nemocnice Krnov, Nemocnice Města Albrechtice, Léčebny dlouhodobě nemocných Města Albrechtice a Oddělení ošetřovatelské péče Dvorce.
Historie
První nemocnice ve městě byla otevřena v roce 1869 a měla kapacitu 12-20 lůžek. Městská Jonasova nemocnice byla v provozu až do roku 1912, kdy byla provedena kolaudace nové budovy nemocnice.

Nová budova se plánovala od roku 1904 až do roku 1907 a první stavební práce byly započaty až v roce 1909. Slavnostně byla otevřena 1. srpna 1912. Ještě téhož roku získala označení „Veřejnoprávní nemocnice města Krnova Knížete Johanna II. z Liechtensteinu“. Označení si udržela až do vzniku Československa.

V roce 1945 byla původní budova nemocnice doplněna o pavilón porodnice. Následně se stala součástí Okresního ústavu národního zdraví Bruntál. V roce 1975 byl postaven internát pro ubytování pracovníků nemocnice. V roce 1983 byla postavena budova ARO-JIP jako přístavba hlavní budovy. Mezi roky 1987-88 byla zrekonstruována budova patologie a v roce 1989 byl zprovozněn nový stravovací provoz.

Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 251/2018 ze dne 18.5.2018 platné do 6.10.2020
Laboratorní diagnostika v odbornostech klinická biochemie, lékařská mikrobiologie, alergologie a klinická imunologie, hematologie, imunohematologie, transfuzní služba včetně sdílených vyšetření a odběr primárních vzorků

Opavská nemocnice má nový supermoderní pavilón

Opavská nemocnice má nový supermoderní pavilón

Slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava 1, okr. Opava

Zajišťuje zdravotní péči pro téměř 180 tisíc obyvatel. Pacientům nabízí komplexní spektrum zdravotní péče na 24 odděleních a 55 odborných ambulancích včetně ústavní lékárny. Pro pacienty je k dispozici 540 lůžek se stálým provozem. Je držitelem certifikátu akreditovaného zdravotnického zařízení.

Opavská nemocnice vznikla roku 1900 a během druhé světové války byla kvůli bombardování výrazně poškozena.
Opavská nemocnice je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem se stal Moravskoslezský kraj. Nemocnice leží v Olomoucké ulici a jejím ředitelem je Ladislav Václavec. Mezi poslání a hodnoty nemocnice patří poskytování bezpečné a kvalitní péče a služeb ve své spádové oblasti a také zvyšování kvality a bezpečnosti této péče. Nabízí 650 lůžek.

Historie nemocnice
První špitál existoval v dnešní Opavě už ve 14. století, postupně vznikaly další. Roku 1894 pak byl schválen návrh na zřízení nové nemocnice v Olomoucké ulici. Dosavadní nemocniční zařízení totiž už nebyla dostačující, a to z pohledu provozního i kapacitního.

Hot Economy – 8. listopadu 570/26 Praha 6 – Břevnov

Základním cílem je představit společnost Hot Economy, s.r.o. klientům, obchodním partnerům i ostatní veřejnosti. Naše společnost chce podávat všem zájemcům co nejúplnější informace o sobě a o svých zásadách, neboť úplná otevřenost v obchodních věcech je základním kamenem vzájemné důvěry. Společnost Hot Economy, s.r.o., daňová a účetní kancelář se sídlem 8. listopadu 570/26, Praha 6 – Břevnov vznikla 28. ledna 1997. Základní jmění společnosti je 100 000 Kč. Jednateli a společníky jsou Mgr. David Orálek – daňový poradce a Dagmar Orálková. Pro veškerou tuto činnost má společnost sjednáno pojištění odpovědnosti za škody z činnosti. Cílem služeb poskytovaných klientům je jejich zdokonalení. Během doby existence naší společnosti jsme stabilizovali kvalitu poskytovaného účetnictví a daňového poradenství. Vypracovali jsme systém předávání dokladů tak, aby naši klienti dostávali podstatné informace, které potřebují pro své ekonomické rozhodování, a to včas a ve srozumitelné formě a v požadovaném jazyce. Za pomoci software BYZNYS jsme vyvinuli způsob vzdáleného vedení účetnictví, kdy jsme schopni zpracovávat účetnictví klientům na území České republiky, a to bez nutnosti pravidelných osobních kontaktů s klienty. . Přitom využíváme nejmodernější informační technologii – internet. Tím minimalizujeme nevýhodu dodavatelsky zpracovávaného účetnictví, kterými jsou dlouhé dodací lhůty a komplikovaný oběh dokladů.

Martina Vyhnálková – Bělohorská 1011/138 Praha 6 – Břevnov

Nabídka zpracování účetní, mzdové a daňové agendy.

Jakou pomoc při změně můžete očekávat? V případě, že nemáte dokumenty a účetní závěrku, zajistím převzetí dokumentace a účetnictví od původní účetní firmy. V případě špatného, neúplného či chybného vedení účetnictví je možné provést rekonstrukci a zajistit nové podání na úřady státní správy. Bude postačovat pouze předat kontakt původní účetní firmy a domluvit společně základní podmínky spolupráce. Vše ostatní již bude na mě.

Nenastává pro vás nepříjemná situace ve smyslu neporozumění požadavků nové účetní firmy a shánění k tomu patřičných dokumentů. Vše si zajistím sama, samozřejmě za předpokladu komunikace ze strany původního zpracovatele.

A jaké služby můžete očekávat? Mnoho firem pro své fungování nevyužívá možnosti, které jim dnešní doba poskytuje a tím se stává na trhu hůře konkurence schopná. Z tohoto důvodu jsem se zaměřila po dlouhodobých zkušenostech v ekonomické oblasti (vedení účetnictví, daní a personalistiky) na analýzu vnitřního i vnějšího chodu firmy a pod nabídkou služeb najdete i odpovídající možné řešení a pomocníky pro Vaši firmu.

Krátký přehled některých možností: internetové obchody, profesionální vedení mzdové a personální agendy, manažerský informační systém, daňová kancelář, mobilní řešení a přímé propojení s pokladními systémy pro malo- i velkoobchody … a to vše je možné zajistit propojením jednoho systému.

Nabízené služby

Daňová evidence – Evidence pro fyzické osoby, dříve jednoduché účetnictví
Podvojné účetnictví – Evidence pro právnické osoby, ale i pro fyzické
Zpracování daní – přehled daní, které souvisejí s Vaším podnikáním
Ekonomický a informační systém – tyto možnosti jsou společné jak pro zpracování daňové evidence tak i pro vedení podvojného účetnictví
Mzdová a personální agenda – vzhledem k náročnosti jakou tato agenda je, jsem připravila informace samostatně
K úplnosti samotného zpracování nabízených služeb patří komunikace s úřady státní správy (finanční úřad, celní úřad, úřad práce, zdravotní a sociální pojišťovny …). Pomoc při kontrole je samozřejmostí. Ke komunikaci s úřady dnes z 90 % postačí od Vás plná moc k elektronické komunikaci, případně přístup do datové schránky. V případě nutné osobní návštěvy k vyřízení úkonů spojených se zpracováním Vaší firmy, připravíme plnou moc k vyřízení. Samozřejmě pokud nebudete chtít poskytnou plnou moc, zašlu Vám emailem nebo osobně předám všechny dokumenty k podání na úřady státní správy a v případě osobní návštěvy na úřadech můžeme vše vyřídit společně.

Lenka Nývltová – Jenečská 225/22 Praha 6 – Liboc

Zajišťování účetní a související agendy prostřednictvím externí účetní je zajímavá alternativa pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí věnovat svůj čas, energii a peníze na provoz vlastního účetního oddělení a chtějí se naplno věnovat pouze rozvoji a udržení podstaty svého podnikání. Je to efektivní způsob jak v této oblasti dostát všem zákonným povinnostem.

Vedení účetnictví, daňové evidence a zpracování mezd se věnuji již více než 20 let, prakticky od ukončení studia na Střední ekonomické škole.

Dlouhá léta pracuji v účetním systému POHODA, který je samozřejmě neustále inovován a aktualizován. V rámci tohoto systému, lze v případě zájmu, umožnit klientům vzdálený přístup, tak aby měli vždy aktuální informace o stavu svého účetnictví, pohledávkách, závazcích a dalších pro ně důležitých oblastech.

Své služby poskytuji všem typům podnikatelských i nepodnikatelských subjektů z Prahy a okolí, včetně bytových družstev a SVJ.

Pro právnické osoby a osoby samostatně výdělečně činné, které mají povinnost nebo potřebu vést účetnictví zajišťuji kromě vedení účetnictví i odborné konzultace a součinnost při kontrolách orgánů státní správy. V případě zájmu poskytuji pravidelné informace o stavu pohledávek a závazků, navrhuji a vypracovávám interní směrnice o postupech účtování. Po dohodě vedu evidenci skladoných zásob, provádím vyúčtování cestovních náhrad. Veškeré činnosti lze sledovat v požadovaném i víceúrovňovém členění. Lze vypracovat a pravidelně předkládat i výstupy z účetnictví nad rámec zákonem požadovaných výstupů dle přání klienta.

Vedení účetnictví zahrnuje:
– kompletní zpracování účetních dokladů
– vedení pokladní knihy, soupisu hmotného a nehmotného majetku,
– vedení evidence pohledávek a závazků
– u plátců DPH vedení záznamní povinnosti
– průběžnou kontrolu stavu účtů hlavní knihy
– zpracování roční účetní závěrky včetně dokladové inventury
– vyhotovení přiznání k dani z příjmu včetně všech povinných příloh
– vyhotovení přiznání k silniční dani, dani z nemovistosti
– tisk účetních knih, archivace a předání dokladů běžného roku klientovi

PONS Společnost – Na rovni 779/3 Praha 6 – Břevnov

Firma PONS servis s.r.o. existuje na českém trhu již od roku 1996 (do roku 2007 pouze pod názvem PONS, s.r.o.). Ještě před vznikem společnosti právního typu s.r.o. se současná jednatelka a další pracovníci společnosti věnovali podnikání v ekonomickém oboru a účetním poradenství jako fyzické osoby.

Hlavní činnosti společnosti PONS servis s.r.o. jsou:

Profesionální vedení účetnictví
Vedení účetní a daňové evidence
Daňové poradenství
Finanční a organizační poradenství
Ekonomické poradenství

Zpracování účetní a daňové evidence

Mzdová a personální agenda
Účetní konzultace
Zastupování na úřadech
Rekonstrukce účetnictví
Zúčtování pracovních cest
Úcetnictví v konkursu
Zakázkové a střediskové účetnictví
Zpracovnání vnitropodnikových směrnic
Cash flow
Skladové hospodářství

Redus Martin Rada – Boučkova 1812/1 Praha 10 – Břevnov

Jsme mladý tým odborníků s ekonomickým a právním vzděláním. Během naší několikaleté a velice bohaté praxe jsme získali zkušenosti s komplexním vedením podvojného a mzdového účetnictví, poradenstvím v oblasti daní, financí a práva. Naše účetní kancelář se soustřeďuje především na komplexní zpracování účetnictví středních i velkých firem působících na českém trhu. K naším klientům se snažíme volit individuální přístup založený na vzájemné ochotě spolupráce a plné důvěře. Myslíme si, že námi nabízené služby ocení nejlépe střední podnikatelské subjekty, menší firmy, ale i drobní živnostníci. Samozřejmostí je pro nás využití kvalitního účetně-ekonomického systému a pojištění profesní odpovědnosti. Zpracování veškerých námi dodaných účetních, daňových dokladů a podkladů probíhá externí formou spolupráce za přesně specifikovaných smluvních podmínek. Tlakem našich klientů na stále zkvalitňování nabízených služeb jsme schopni zabezpečit kompletní outsourcing účetnictví na veškeré běžné i nadstandartní činnosti nutné k vytvoření funkčního chodu finanční účtárny společnosti. Pokud něco opravdu dobře neumíme, tak se Vám to v té nejlepší kvalitě zajistíme pomocí kontaktů na naše spolupracující partnery.

Nabízíme
kompletní vedení podvojného účetnictví spolu s roční účetní uzávěrkou
vyhotovení daňových přiznání (DPH, daň z příjmu fyzických a právnických osob, silniční daň a další dle přání a potřeb klienta)
kompletní mzdovou a personální agendu
zpětnou rekonstrukci účetnictví (na základě samostatné smlouvy)
přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví
zpracování měsíčních reportů a aktuálních stavů pohledávek a závazků
zastupování klienta v plné moci před úřady státní správy
účetní poradenství a průběžné konzultace
záruku diskrétnosti, serióznosti a právní ochrany dat
osobitý přístup a ochotu přizpůsobit se specifickým požadavkům
analytické členění účtů a středisek
zpracování výkazů pro Český statistický úřad

CENZUS frima – Na pěkné vyhlídce 597/4 Praha 10 – Střešovice

Společnost Cenzus je firmou působící v oblasti účetnictví více než 15 let, konkrétně od roku 1994, kdy stávající jednatelé byli zakladateli společnosti a do dnes aktivně rozvíjí její aktivity a udržují stabilní a školený tým pracovníků.

Specializujeme se na komplexní vedení účetních agend malých a středních podnikatelských subjektů, jak právnických tak fyzických osob, podnikajících v různých odvětvích obchodu, poskytování služeb a ve výrobní oblasti.

Našim cílem je maximálně vyhovět požadavkům a potřebám našich zákazníků bez rozdílu toho, jakých dosahují ze své činnosti obratů a zisků.

Veškeré naše obchodní vztahy a způsoby zpracování požadavků našich klientů mají velmi individuální charakter, což v konečném důsledku přináší co možná nejefektivnější využití našich nabízených služeb, průběžný tok účetních a ekonomických informací, možnost finančního plánování a aktivní přístup ve styku s úřady v záležitostech zastupovaného klienta.

Veškeré naše služby poskytujeme buď přímo v místě provozů našeho klienta, například formou zajištění kompletní činnosti účtárny, způsobem externího zpracování účetnictví, nebo kombinací obou způsobů s využitím vzdálených přístupů do počítačové sítě klienta a tím zajištění nepřetržitosti provozu.
S těmito způsoby spolupráce máme dlouholeté zkušenosti a pro naše klienty se snažíme zajistit zejména následující výhody:

– kontinuální spolupráce odběratelů s lidmi, kteří pracují v našem týmu ( účetní, daňoví poradci, auditoři, advokáti )
– komplexnost služeb ( finanční a vnitropodnikové účetnictví, daně, mzdy ),
– spolupráce na zdokonalování vlastního informačního systému firmy jako celku a poradenství v oblasti řízení podniku a vnitřní kontroly hospodaření

Nabízíme rychlé jednání, maximální flexibilitu.

Austar firma – U páté baterie 2050/46 Praha 10 – Břevnov

Austar firma – U páté baterie 2050/46 Praha 10 – Břevnov

Poskytujeme komplexní účetní služby. Nechejte vedení účetnictví zkušeným profesionálům:
Zaúčtování účetních dokladů v souladu s platnými právními předpisy
Tvorba potřebných interních dokladů
Vedení účetního deníku a hlavní knihy
Vedení účetních knih, jako knihy přijatých a vydaných faktur, evidence majetku, leasingových karet apod.)
Zpracování přiznání k dani z příjmů v běžném, popř. v prodlouženém termínu
Po uplynutí účetního období zpracování účetní závěrky – rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha
Příprava přiznání k dani z příjmu
V průběhu účtování automaticky zohledňujeme možnosti daňové optimalizace
Zastupování u správce daně
Vnitropodnikové účetnictví: Zastupitelnost uvnitř firmy zaručuje plynulost vedení účetnictví.

ÚČTOVÁNÍ MEZD A MZDOVÁ AGENDA
Vedení mzdové evidence zaměstnanců:
zpracování mezd
měsíční rekapitulace
mzdové listy
odvody záloh na daň z příjmu
odvody na zdravotní a sociální pojištění
odvody srážkové daně z dohod o Provedení práce
Vyhotovení příkazu a předání příkazů k úhradě plateb odvodů z mezd do banky
Výpočet zákonného pojištění za zaměstnance
Vedení personální evidence
Vyhotovení:
zápočtových listů
potvrzení o příjmech
ročního vyúčtování daně z příjmů za zaměstnance
Zastupování: na úřadech při kontrolách.

DAŇOVÁ EVIDENCE
Zpracování účetních dokladů a vedení všech účetních knih a evidence majetku
Zpracování závěrky včetně daňového přiznání
Zpracování přehledů pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
Zpracování a přiznání DPH
Přehledy o hospodářském výsledku a majetku společnosti
Kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur
Zastupování na úřadech a při kontrolách

DANĚ
Příprava daně z příjmu právnických osob
Příprava daně z příjmu fyzických osob
Příprava daně z příjmu bytových družstev
Příprava daně z přidané hodnoty
Příprava silniční daně
Příprava daně z nemovitosti
Příprava dědické, darovací daně a daně převodu nemovitostí

KURZ ÚČETNICTVÍ

Pravidelně pro Vás organizujeme kurzy účetnictví za přijatelnou cenu. Naše dlouhodobé zkušenosti a odborná kvalifikace je zárukou kvality našich kurzů.

Podvojné účetnictví

Daňová evidence

Mzdové účetnictví